Зберіган­ня зер­на у схо­вищі

За зберіган­ня аграріями за­пасів зернових на базі влас­но­го гос­по­дар­ст­ва втра­ти ста­нов­лять 8–10% від зібра­но­го вро­жаю. Відтак потрібно опанувати нюанси зберіган­ня зер­но­вої про­дукції, впорядкувати її транс­пор­ту­ван­ня, — словом, впро­ва­д­жу­ва­ти ефек­тивні тех­но­логії, мо­дернізо­ву­ва­ти існу­ючі тех­но­логії та об­лад­нан­ня.

Свіже зер­но вирізня­ють за ко­ль­о­ром, за­па­хом і сма­ком. Ці ха­рак­те­ри­с­ти­ки виз­на­ча­ють ор­га­но­леп­тич­но (сен­сор­но). Вони да­ють уя­влення про до­б­ротність зер­на. Відхи­лен­ня цих по­каз­ників від нор­ми свідчить про те, що під час ви­ро­щу­ван­ня, об­роб­ки, зберіган­ня зер­но пе­ре­бу­ва­ло під уп­ли­вом не­спри­ят­ли­вих чин­ників.

Детальніше на Пропозиція – Головний журнал з питань агробізнесу